ROSTER:

ANNEMARIE GARCIA

EMILY CHU

HAILEY JAKSA

JENNIFER WONG

JYOTHI SHANKAR

LOHITA VADLAMUDI

MAHESWARI SIDDAM

PRACHI SINHA

SAKSHI THAKRAL

THADAR SET

TRISHA NAIR

VIONNA HUANG